دانچی ها در وینگ چون

در سبک وینگ چون مجموعه تمریناتی به جهت افزایش حساسیت حس لامسه و شناخت استایل های دفاع ها طراحی شده ، که هنر جو در هر درجه ایی با انجام تمرینات دانچی مهارت خود را در آن ها افرایش می دهد .

به طور کلی سبک وینگ چون از 5 دانچی تشکیل شده که طبق سیستم درجه بندی وینگ چون از درجه 1 تا درجه 5 شاگردی را شامل می شود .

دانچی شماره یک :

دانچی شماره یک از حرکات پایه شامل پاکسائو ، تانسائو ، تات سائو و … تشکیل شده که مرجع تمامی این حرکات فرم سیو نیم تائو می باشد .

یکی از نکات آموزشی بسیار مهم دانچی شماره یک ، توجه به قانون مشت های باز است.

دانچی شماره 2

دانچی شماره 2
                                             دانچی شماره دو