سیستم درجه بندی وینگ چون

آموزش دفاع شخصی و کار با سلاح سرد

در تمامی رشته های هنر های رزمی معیار و اساسی برای رتبه بندی و درجه بندی هنر جویان در نظر گرفته شده .

این رتبه بندی در بیشتر سبک ها به حالت شالبند یا کمربند در می آید. دز سبک وینگ چون معیار رتبه بندی حکم های دریافت شده از طرف مستر سبک و به تناسب از آن رنگ لباس فرد متفاوت می باشد.

سیستم درجه بندی وینگ چون شاگردی

ملاک درجه بندی وینگ چون در شاگردان در این سبک کمربند یا شالبند نبوده و هنر جوی وینگ چون می بایست 12 درجه آموزشی را طی کند تا به مربی گری این سبک برسد .

سیستم درجه بندی

در تمام مدت فراگیری 12 درجه شاگردی وینگ چون توسظ هنر جو، لباس هنرجو شامل شلوار مشکی و تی شرت سفید می باشد

هر 3 ماه یک بار با برگذاری سمینار وینگ چون هنر جویان توسط مستر سبک وینگ چون تست شده و در صورت قبولی ارتقا درجه پیدا می کنند .

سیستم درجه بندی

محتوای آموزشی درجه بندی وینگ چون در درجات شاگردی

الگوی آموزشی و درجه و رتبه بندی در سیستم وینگ چون بسیار پیشترفته و برنامه ریزی شده است . هنر جو با ورود به این سبک بدون هدف آموزش داده نمی شود .

درجه 1 شاگردی :

حرکات پایه اولیه : ایراس – گارد – مشت زنجیره ایی –  دوران در ایراس – قدم با دوران

چهار دفاع و فرم سیو نیم تائو قسمت های اول تا چهارم

حالت لگد های اولیه (ثابت – با قدم- از حالت ایراس و حالت انتقال نیرو – به همراه مشت های زنجیره ایی)

دانچی شمار یک

برنامه آموزشی لات سائو و دفاع خیابانی شماره یک

دفاع شخصی مربوط به قفل و آزاد کردن دست ها

افتادن و ایستادن در هنگام زدن مشت زنجیره ایی

دنبال کردن حریف با مشت های زنجیره ایی و لگد

تمرین لگد های موازی و ضربدری با حریف

تئوری : مفهوم وینگ چون + واژه های سیفو ، سیهینگ و …

 

درجه بندی وینگ چون1

درجه 2 شاگردی :

فرم سیو نیم تائو قسمت های پنجم تا هشتم

انواع قدم های وینگ چون + ضربه پا  و مشت های زنجیره ایی (چهار حالت : مستقیم – 45 درجه – 90 درجه – 180 درجه)

دانچی شماره دو

برنامه آموزشی لات سائو و دفاع خیابانی شماره 2

سیستم دفاع شخصی گردن گیری

تئوری : زاویه ها در پیشروی و طرز ایستادن

درجه 3 شاگردی :

کاربرد فرم سیو نیم تائو قسمت های اول تا هشتم

دانچی شماره سه

برنامه آموزشی لات سائو و دفاع خیابانی شماره 3

دفاع های پا شامل بونگ گرک و جاب گرک

سیستم دفاع شخصی هل دادن و وارد کردن نیرو با دو دست

سیستم درجه بندی استادی

سبک وینگ چون شامل 12 درجه استادی می باشد .

لباس فرم مربی گری وینگ چون از لباس مشکی شروع شده و به ترتیب مشکی قرمز ، قرمز ، مشکی زرد ، زرد  و در آخر با رنگ سفید ابریشمی خاتمه می یابد.

سیستم درجه بندی وینگ چون

القاب مربی گری در وینگ چون از پایین به بالا :

به ترتیب : سیهینگ ، دای سیهینگ ، سیفو ، دای سیفو (مستر) و گرند مستر می باشد .

سمینار مربیان وینگ چون سالی یک بار به صورت خصوصی برگذار می شود .

سیستم درجه بندی