بدنسازی وینگ چون

در این مقاله بدنسازی تخصصی سبک وینگ چون پیش روی شما قرار گرفته شده ، طبق درجه هنر جویی خودتان از مطالب زیر استفاده کنید

بدنسازی وینگ چون در درجه 1 هنر جویی

دو روز تمرینی در هفته شامل روز دست و روز پا

روز دست (تایم تخمینی 15 تا 20 دقیقه) :

مشت زنجیره ایی  (ثابت + انتقال نیرو) : هر حالت جداگانه 1 دقیقه (جمعا 3 دقیقه)

چهار دفاع اصلی وینگ چون (چپ + راست) : 3 بار پشت سر هم

قدم مستقیم وینگ چون (سائو کن – گارد – مشت زنجیره ایی) : برای هر حالت 3 ست 10 تایی (جمعا 90 عدد)

پلانک روی کف دست (ثابت + چرخش ) : هر حالت جداگانه 40 ثانیه (جمعا 2 دقیقه)

شنا کمکی روی زانو (پشت بازو + سینه ) : برای هر عضله هدف 3 ست 8 تایی (جمعا 48 عدد)

دراز نشست نصفه به همراه مشت زنجیره ایی (ققط بالا اوردن سر شانه ها و گردن) : 3 ست 15 تایی

بدنسازی وینگ چون
بدنسازی وینگ چون

روز پا (تایم تخمینی 15 تا 20 دقیقه) :

دایره زدن با پا (از ایراس) : برای هر پا 2 ست 15 تایی (جمعا 60 عدد)

ضربه مستقیم پا از حالت ایراس ثابت (سائو کن – گارد – مشت زنجیره ایی) : برای هر حالت 3 ست 10 تایی (جمعا 90 عدد)

ضربه مستقیم پا با قدم (سائو کن – گارد – مشت زنجیره ایی) : برای هر حالت 3 ست 10 تایی (جمعا 90 عدد)

اسکات به همراه مشت زنجیره ایی :  3 ست 10 تایی (جمعا 30 عدد)

بدنسازی وینگ چون در درجه 2 هنر جویی

دو روز تمرینی در هفته شامل روز دست و روز پا

روز دست (تایم تخمینی 30 تا 35 دقیقه) :

مشت زنجیره ایی  (ثابت + انتقال نیرو) : هر حالت جداگانه 2 دقیقه (جمعا 6 دقیقه)

چهار دفاع اصلی با حرکت : 3بار پشت هم

قدم مستقیم وینگ چون (سائو کن – گارد – مشت زنجیره ایی) : برای هر حالت 3 ست 15 تایی (جمعا 90 عدد)

پلانک روی کف دست (ثابت + چرخش ) : هر حالت جداگانه 1 دقیقه (جمعا 3 دقیقه)

شنا روی زانو (پشت بازو + سینه ) : برای هر عضله هدف 3 ست 10 تایی (جمعا 60 عدد)

دراز نشست نصفه به همراه مشت زنجیره ایی (ققط بالا اوردن سر شانه ها و گردن) : 3 ست 15 تایی

دراز نشست و لمس پاها با مشت باز  در بالا : 3 ست 8 تایی برای هر پا

روز پا (تایم تخمینی 25 تا 30 دقیقه) :

دایره زدن با پا (از ایراس) : برای هر پا 2 ست 20 تایی (جمعا 80 عدد)

ضربه مستقیم پا از حالت ایراس ثابت (سائو کن – گارد – مشت زنجیره ایی) : برای هر حالت 3 ست 10 تایی (جمعا 90 عدد)

ضربه مستقیم پا با قدم (سائو کن – گارد – مشت زنجیره ایی) : برای هر حالت 3 ست 10 تایی (جمعا 90 عدد)

نشست به طرفین از حالت ایراس (سائو کن – گارد – مشت زنجیره ایی) : برای هر حالت 2 ست 15 تایی  (جمعا 90 عدد)

اسکات به همراه مشت زنجیره ایی :  3 ست 10 تایی (جمعا 30 عدد)

بدنسازی وینگ چون در درجه 3 هنر جویی

دو روز تمرینی در هفته شامل روز دست و روز پا

روز دست (تایم تخمینی 30 تا 35 دقیقه) :

مشت زنجیره ایی  (ثابت + انتقال نیرو) : هر حالت جداگانه 2 دقیقه (جمعا 6 دقیقه)

چهار دفاع اصلی با حرکت : 3بار پشت هم

قدم مستقیم وینگ چون (سائو کن – گارد – مشت زنجیره ایی) : برای هر حالت 3 ست 15 تایی (جمعا 90 عدد)

پلانک روی کف دست (ثابت + چرخش ) : هر حالت جداگانه 1 دقیقه (جمعا 3 دقیقه)

شنا روی زانو (پشت بازو + سینه ) : برای هر عضله هدف 3 ست 10 تایی (جمعا 60 عدد)

روز پا (تایم تخمینی 25 تا 30 دقیقه) :

قدم مستقیم وینگ چون (سائو کن – گارد – مشت زنجیره ایی)

فرم سیو نیم تائو روی یک پا (پاها روی هم – روی دیوار – به حالت ضربه) :در هر حالت برای هر پا 4 نصف فرم سیو نیم تائو

ضربه مستقیم پا با قدم (سائو کن – گارد – مشت زنجیره ایی)

دایره زدن با پا (از ایراس)

بونگ گرک در حالت ثابت (سائو کن – گارد – مشت زنجیره ایی)

جاب گرک در حالت ثابت (سائو کن – گارد – مشت زنجیره ایی)

بونگ گرک در حرکت (سائو کن – گارد – مشت زنجیره ایی)

جاب گرک در حرکت (سائو کن – گارد – مشت زنجیره ایی)