سمینار

سمینار وینگ چون و اسکریما تهران با حضور دای سیفو قربانخانلو ، آذر ماه ، ارتقا درجه هنر جویان و جمعی از مربیان وینگ چون

 

 

سمینار وینگ چون و اسکریما

سمینار وینگ چون و اسکزیما

سمینار وینگ چون و اسکریما

سمینار وینگ چون و اسکزیما

سمینار وینگ چون و اسکریما

 

سمینار وینگ چون و اسکریما
سمینار وینگ چون و اسکریما

همچنین از با کلیک بر روی این لینک ، بیننده کلیپ سمینار تابستان باشید .