فرم

سیو نیم تائو

ایده کوچک

هنر رزمی وینگ چون شامل 6 فرم کلی و اصلی می باشد به صورتی که 4 فرم بدون سلاح و 2 فرم با سلاح می باشد . که فرم های بدون سلاح به ترتیب عبارتند از فرم سیو نیم تائو  فرم چام کیو  فرم بیوجی فرم آدمک چوبی فرم  و فرم های با سلاح به ترتیب فرم چوب بلند و فرم شمشیر پروانه ایی می باشند .

هدف از فرم زدن در هنر رزمی وینگ چون در ابتدا گرم کردن بدن و مفاصل مورد استفاده در تمرین و ینگ چون و در سطح بالاتر ، فرم ها مرجع صحیح حرکات و استایل های سبک وینگ چون می باشد .

فرم سیو نیم تائو اولین فرم وینگ چون بوده و جزو سیستم آموزشی هنر جو در درجه 1 و 2 شاگردیمی باشد .

فرم سیو نیم تائو  شامل حرکات پایه و اصلی وینگ چون و دارای 8 بخش می باشد.

بخش اول فرم سیو نیم تائو

قبل از شروع فرم نشست به حالت ایراس در پنج مرحله

1- تانسائو ضربدری     Tǎn sāo jiāochā

2- گانسائو ضربدری     Gānsù jiāochā

1- تانسائو ضربدری     Tǎn sāo jiāochā

4- جمع کردن دست ها

Sāo kěn

بخش دوم فرم سیو نیم تائو Straightline Thrusting Punch

1- مشت کوتاه شده

Suōduǎn de quántóu

2-مشت پرتاب شده

Quántóu tóuzhí

3-هوئن سائو

huán sāo

4- جمع کردن دست ها

Sāo kěn

5- تکرار همین مراحل برای دست راست

بخش سوم فرم سیو نیم تائو

1- تانسائو     Tán sāo

2- ووسائو     Wú sāo

3- فوک سائو     Fú shòu

2- ووسائو     Wú sāo

3- فوک سائو     Fú shòu

2- ووسائو     Wú sāo

3- فوک سائو     Fú shòu

2- ووسائو     Wú sāo

8- پاک سائو     Bǎi sāo

9- پاکچایدان    Pà chái dān

10-هوئن سائو

Xuán sāo

11- جمع کردن دست ها

Sāo kěn

12- تکرار همین مراحل برای دست راست

بخش چهارم فرم سیو نیم تائو

1- دبل گام سائو   Shuāng bù sāo

1- دستان ضربه زننده به عقب   Back Pinning-hands

1- دستان ضربه زننده به جلو   front Pinning-hands

1- دبل لان سائو   Shuāng lán sǎo

1- دبل فاک سائو   Shuāng tā mā de sāo

1- دبل لان سائو   Shuāng lán sǎo

1- دبل جام سائو    Shuāng Jạmsạỷw

1- دبل تک سائو       Double Palm-up Arm – Shuāng dān sāo

1- دبل جات سائو      Shuāng jāt sāo

1- دبل بیوجی      Shuāng biu ji

1- دبل تای سائو      Shuāng tai sao

4- جمع کردن دست ها

Sāo kěn
part 4 of 8