آموزش تکنیک های وینگ چون (پایه و کاربردی)

در این مقاله به آموزش تکنیک های وینگ چون از پایه تا متوسط می پردازیم .

تمامی این تکنیک ها دارای ترتیب و چینش خواصی است و تقربا از درجه 3 شاگردی تا درجه 7 شاگردی را شامل می شود .

نکته : دست های موافق به دستان روبروی هم اتلاق می شود و دستان مخالف به دستان ضربدری اشاره دارد.

برای شروع یادگیری تکنیک های زیر تمامی این تکنیک ها را در حالت حمله به کار می بریم.

تکنیک های وینگ چون دست موافق

برای شروع با تکنیک های وینگ چون دست موافق شروع می کنیم . به خاطر داشته باشید اگر دو نفر در روبروی هم بایستند ، دستان روبروی هم ، دستان موافق و دستان غیر روبرو ، دستان ضربدری نامیده می شود . برای شروع با تکنیک های وینگ چون دست موافق کار می کنیم و سپس دستان مخالف.

1- تکنیک شماره 1 : پاک سائو مشت بالا

یکی از دستان حریف را (ترجیحا دست دور تر از بدنش را ) با دست موافق از سمت بیرون پاک سائو می کنیم و با مشت و قدم دست مشت شده به سمت بالا و بالاتر از دست پاک سائو شده حریف حمله می کنیم .

حریف برای دفاع این ضربه از پاک سائو استفاده می کند

تکنیک های وینگ چون

2- تکنیک شماره 2 : پاک سائو مشت پایین

یکی از دستان حریف را (ترجیحا دست دور تر از بدنش را ) با دست موافق از سمت بیرون پاک سائو می کنیم و با مشت و قدم دست مشت شده به سمت شکم حریف و پایین تر از دست پاک سائو شده حریف حمله می کنیم .

حریف برای دفاع این ضربه از گان سائو استفاده می کند

تکنیک های وینگ چون

3- تکنیک شماره 3 : پاک سائو مشت تک دست

یکی از دستان حریف را (ترجیحا دست دور تر از بدنش را ) با دست موافق از سمت بیرون پاک سائو می کنیم و با همین دست به حریف ، مشت می زنیم.

حریف برای دفاع این ضربه از مشت مستقیم داخل و یا بونگ سائو استفاده می کند

تکنیک های وینگ چون

4- تکنیک شماره 4 : پاک سائو مشت + بک فیس

یکی از دستان حریف را (ترجیحا دست دور تر از بدنش را ) با دست موافق از سمت بیرون پاک سائو می کنیم و با مشت و قدم دست مشت شده به سمت بالا و بالاتر از دست پاک سائو شده حریف حمله می کنیم حریف مشت ما را با نیرو از بیرون دست منحرف می کند و ما در جواب نیروی حریف را بر می گردانیم به کمک حرکت بک فیس.

تکنیک های وینگ چون

5- تکنیک شماره 5 : پاک سائو + هوک

یکی از دستان حریف را (ترجیحا دست دور تر از بدنش را ) با دست موافق از سمت بیرون پاک سائو می کنیم و با ضربه مشت هوک به صورت دورانی به صورت حریف ضربه می زنیم .

تکنیک های وینگ چون

6- تکنیک شماره 6: پاک سائو  + مشت بالا و پایین

یکی از دستان حریف را (ترجیحا دست دور تر از بدنش را ) با دست موافق از سمت بیرون پاک سائو می کنیم و با مشت و قدم دست مشت شده به سمت بالا و بالاتر از دست پاک سائو شده حریف حمله می کنیم حریف مشت ما را با نیرو از بیرون دست منحرف می کند سپس ما با دستی که پاک سائو انجام دادیم به شکم حریف حمله می کنیم .

تکنیک های وینگ چون

7- تکنیک شماره 7 : پاک سائو مشت از داخل

در انجام این تکنیک از دو پاک سائو استفاده میکنیم که ابتدا دست نزدیک تر و سپیس دست دور تر حریف را از بیرون پاک سائو می کنیم و مشت خود را از داخل دست دوم حریف به بدن او نفوذ می دهیم

تکنیک های وینگ چون

8- تکنیک شماره 8 : پاک سائو + مشت پایین و بالا + کائو سائو و ضربه به پهلو

این تکنیک در ادامه تکنیک 6 اجرا می شود به این صورت که پس از حمله پایین و دفاع بونگ سائو حریف از آرنج او کائو سائو می کنیم و ضربه به پهلو حریف وارد می کنیم.

تکنیک های وینگ چون

9- تکنیک شماره 9: پاک سائو + تانسائو + ضربه بالا

دست جلو حریف را با دست موافق پاک سائو می کنیم  و بلافاصله دست بعدی حریف را با همین دست با دفاع تانسائو بلاک و قفل می کنیم سپس صورت حریف را موزد هدف قرار می دهیم .دقت داشته باشید که ضربه به صورت با انجام دفاع تانسائو به صورت همزمان است و دو دست در یک زمان باید این کار را انجام دهند و نه تک تک

تکنیک های وینگ چون

10- تکنیک شماره 10: پاک سائو + تانسائو + ضربه پایین

دست جلو حریف را با دست موافق پاک سائو می کنیم  و بلافاصله دست بعدی حریف را با همین دست با دفاع تانسائو بلاک و قفل می کنیم سپس دنده حریف را موزد هدف قرار می دهیم .دقت داشته باشید که ضربه به دنده با انجام دفاع تانسائو به صورت همزمان است و دو دست در یک زمان باید این کار را انجام دهند و نه تک تک

تکنیک های وینگ چون

تکنیک های وینگ چون دست مخالف

نکته : لاپ سائو در وینگ چون به معنای گرفتن است که در چهار حالت خارج (دست مخالف) – خارج (دست موافق) – داخل (دست موافق) – داخل (دست مخالف) در وینگ چون قابل انجام است که در تکنیک های وینگ چون سطح هنر جویی اکثرا از لاپ سائو خارج (دست مخالف) استفاده می شود . در تمامی تکنیک های زیر به جز تکنیک شماره 8 نیز این چنین است .

 

1- تکنیک شماره 1 : لاپ سائو + جمع کردن دست ها + ضربه

گرفتن  جفت دست حریف از خارج دست و نیرو آوردن به حالت گره زدن دست های حرف و با دست پایین تر ضربه زدن و با دست بالایی نگه داشتن قفل دست حریف .

 

2- تکنیک شماره 2 : لاپ سائو + ضربه به پایین دنده

لاپ سائو دست اول حریف ، سپس ضربه فاک سائو و لاپ سائو دوم همراه با ضربه به پهلو حریف

3- تکنیک شماره 3 : لاپ سائو + ضربه به بالا

لاپ سائو دست اول حریف ، سپس ضربه فاک سائو و لاپ سائو دوم همراه با ضربه تخصصی تیغه داخلی دست (چان سائو) و همزمان نشست به سمت طرفین

4- تکنیک شماره 4 : لاپ سائو + ضربه با همان دست

لاپ سائو دست اول حریف ، سپس ضربه فاک سائو و لاپ سائو دست دوم همراه با ضربه مشت همین دست (لاپ سائو و مشت با یک دست )

5- تکنیک شماره 5 : لاپ سائو + قفل گیوتین دست

در ادامه تکنیک شماره 3 و نشست به بقل ، ضربه تیغه داخلی برگشته و روی مفصل دست دوم لاپسائو شده نیرو وارد می کند و  از قفل گیوتین دست برای تسلیم حریف استفاده می کنیم

6- تکنیک شماره 6: لاپ سائو + مشت از داخل

در ابتدا مشت اول حربف را لاپ سائو می کنیم و ضربه تیغه را با دست دیگر اجرا می کنیم حربف این ضربه را با دفاع ووسائو دفع می کند ، سپس ما ضربه تیغه را به حالت بونگ سائو در میاوریم ، در اصل با این کار وسط بدن حریف را خالی کرده ایم و چلوی دید حریف را گرفته اییم و سپس با دست دیگر ار سمت پایین حمله می کنیم

7- تکنیک شماره 7 : لاپ سائو + مشت پایین و بالا

در ابتدا مشت جلو تر حریف را گرفته و لاپ سائو می کنیم و همین عمل را با دست دیگر هم انجام می دهیم ، سپس به ترتیب جلوی نقطه ایی از بدن حریف که دفاع دز آنجا انجام شده را مورد هدف قرار می دهیم . در این تنکنیک ابتداع شکم حریف و سپس قسمت ها بالایی از بدن حربف را مورد حمله قرار می دهیم . به خاطر داشته باشید که در هنگام هر کدام از حمله ها دست دیگر حریف نباید آزاد شود پس لاپسائو خود را حفظ کنید و به حریف فرسظ دفاع کردن را ندهید

8- تکنیک شماره 8 : لاپ سائو + لاپ سائو از داخل

پس از لاپ سائو دست جلو تر حریف و زدن ضربه تیغه ، حریف دفاع ووسائو را انجام می دهد که برای رد کردن نیروی حریف و نفوذ به بدن او از لاپ سائو داخل با دست موافق استفاده می کنیم و سپس ضربه تیقه قبلی را دوباره به سمت جلو و داخل بدن حریف نفوذ می دهیم

9- تکنیک شماره 9: لاپ سائو + پاک سائو از خارج

پس از لاپ سائو دست جلو تر حریف و زدن ضربه تیغه ، حریف دفاع ووسائو را انجام می دهد که برای رد کردن نیروی حریف و نفوذ به بدن او از پاک سائو سائو خارج با دست موافق استفاده می کنیم و سپس ضربه مشت یا پاکچایدان را به سمت جلو و داخل بدن حریف نفوذ می دهیم

10- تکنیک شماره 10: لاپ سائو + جمع کردن حریف از سر و گردن

پس از لاپ سائو دو دست حریف با نیروی شوک دار کششی دو دست حریف سعی در بهم ریختن تعادل حریف میکنیم و بلافاصله آرنج دست جلو و سمت گردن مخالف حریف را میگیریم (به دلیل کاهش فاصله با حریف و خطرات بالقوه ضربه آرنج) اکنون به چندین روش می توانیم حریف را زمین گیر کنیم.

تکنیک های وینگ چون ذکر شده مستلزم تمرین و تکرار بالا جهت کاربرد و استفاده می باشند .

همچنبن فراموش نکنید در هنگام استفاده از تکنیک های وینگ چون ، بخصوص تکنیک های پیشترفته ، حتما مستلزمات پایه وینگ چون را رعایت کنید . برای مثال قدم های وینگ چون ، نشست و نحوه جلو رفتن و انتقال نیرو ، زیرا بدون رعایت این اصول تکنیک های وینگ چون تاثیر به سزایی در حریف شما نخواهند داشت .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up