آموزش سلاح سرد

قسمت هفتم : اتمام بخش 16 ضربه اصلی

در این درس که بخش آخر محتویات درجه 1 شاگردی این سبک است به اتمام یادگیری 16 ضربه اصلی سلاح سرد می پردازیم که در واقع به 16 جهت اصلی ضربات چوب اشاره دارد که پس از شناخت انواع ضربات به یاد گیری دفاع ها و ضد حملات می پردازیم.