قسمت سوم آموزش بوکس فیلیپینی

بازی کردن با چوب : مجموع تمرینات بازی کردن با چوب به منظور روانی حرکت چوب درون دستان و همچنین به جهت جلو گیری از خارج شدن غیر ارادی چوب از دستان و افتادن سلاح صورت میگیرد

در این قسمت با جابجایی و عوض کردن چوب از طرفین و از سمت جلو و عقب آشنا می شویم و در ادامه سلاح را از زیر بغل عوض می کنیم .