چهار دفاع وینگ چون

دفاع های اصلی وینگ چون جزو تکنیک های وینگ چون در درجه 1 شاگردی

4 دفاع وینگ چون

در ابتدا و قبل از شروع 4 دفاع به حالت ایراس نشسته و گارد خود را حفظ کنید

به حالت ووسائو مانسائو .

توجه داشته باشید که فاصله بین دو پایتان به اندازه یک پا و دست ها در ارتفاع سر شانه خودتان و نوک انگشتان دست عقب (ووسائو) در امتداد بینی خودتان باشد .

4 دفاع وینگ چون

برای شروع ضمن حفظ هماهنگی دست ها در حرکتشان دست جلو به استایل حرکت تانسائو اندکی به سمت عقب  و دست عقب به حالت مشت به سمت جلو می رود. مطابق تصویر و سپس اجرای این حرکت به صورت عکس و اینبار تانسائو با دست راست و مشت با دست چپ

1- دفاع تانسائو و با دست دیگر مشت

4 دفاع وینگ چون

برای رفتن به حرکت شماره سوم (دفاع شماره دوم) دست جلو به شکل حرکت گان سائو و دست عقب به حالت مشت در می آید. و در حرکت شماره چهار عکس این عمل را انجام دهید .

2- دفاع گان سائو  و با دست دیگر مشت

4 دفاع وینگ چون

3- دفاع پاک سائو و با دست دیگر مشت

4 دفاع وینگ چون

1- دفاع گام سائو و با دست دیگر مشت

4 دفاع وینگ چون

و در اخر 3 ضربه مشت و شروع دوباره با گارد دیگر

چهار دفاع وینگ چون با حرکت

مبحث چهار دفاع با حرکت ، شامل حرکات دست چهار دفاع در حالت ثابت به اضاقه حرکات پا می باشد و این به این معنی است که همراه شدن حرکات دست و پا ، در این تمرین پایه،  کمک به انتقال نیروی حریف بزرگ تر و استفاده ار آن نیرو به علیه خودش به کمک همانگی دست و پا به کار گرفته می شود .

keyboard_arrow_up