خط مرکزی وینگ چون

خط فرضی که از نوک سر تا پایین ترین ارتفاع بدن و بین دو پا فرود آمده .

از دو طرف بدن به یک اندازه فاصله دارد و به نوعی خط تقارن بدن است

دلایل پر اهمیت بودن خط مرکزی در وینگ چون :

1- وجود اندام های حیاطی در حائز اهمیت در مرکز بدن چه از سمت جلو بدن و چه از سمت پشت بدن

2- توانایی دفع ضربات از مرکز بدن بسیار کارآمد تر است .

3- وجود چاکر های هفت گانه در خط مرکزی بدن

خط مزکزی وینگ چون