آموزش نانچیکو از صفر تا صد

10 حرکت ساده آموزش نانچیکو

برای شروع کار با نانچیکو تمرین این حرکات ساده بسیار کارآمد و موثر است . فراموش نکنید در حال یادگیری حرکات اختصاصی سلاح نانچیکو هستید .

1- عوض کردن بند انگشتی نانچیکو

دو سر نانچیکو را بین انگشتان خود قرار می دهیم برای انجام این حرکت کافیست سر زیرین نانچیکو را از زیر آزاد کنیم و از رو ، به کمک حرکت دایره ایی شکل بگیریم و به همین ترتیب  این حرکت را ادامه دهیم.

آموزش نانچیکو
آموزش نانچیکو

2- عوض کردن از بالای سر

نانچیکو را در دو دست خود بالای سر خود میگیریم ، سپس با رها کردن یک دست و همزمان تاب دادن سلاح به سمت بالا و سپس برگشت سعی در عوض کردن دست خود داریم .

آموزش نانچیکو
آموزش نانچیکو

3- ضربه اریب از بالای سر

نانچیکو را در دو دست خود بالای سر خود میگیریم ، سپس با ضربه زدن به صورت اریب و ضربدری با یک دست اقدام می کنیم و در انتها حرکت سلاح به پشت کمر سمت مخالف ما می رود . با انجام چند بار این تکنیک توانایی کنترل نیروی انتهایی سلاح را به دست می آورید تا نیروی سلاح به بدن خودتان بر خورد نکند .

آموزش نانچیکو
آموزش نانچیکو
آموزش نانچیکو

4- عوض کردن از پشت کمر

نانچیکو را در دو دست خود پشت کمر خود میگیریم ، سپس با آزاد کردن یک دست و ضربه زدن به صورت افقی در جلوی بدن و سپس برگشت همین سر سلاح به پشت و ضربه زدن با دست دیگر به همین محور ، حرکت تکرار می شود . سعی کنید در هنگام ضربه جلو نانبچیکو دست غیر مسلح بالا قرار بگیرد و هنگام برگشت سلاح ، دست یه سر جای خود برای گرفتن سلاح برگردد.

آموزش نانچیکو
آموزش نانچیکو

5- عوض کردن از پشت شانه

نانچیکو را به صورت ضربه از پایین به بالا به حرکت در می آوریم و سپس سر آزاد نانچیکو را به سمت پشت خودمان می بریم و با دست دیگر از زیر سلاح را می گیریم و سپس از سمت دیگر با دست دیگر این حرکت را انجام می دهیم .

آموزش نانچیکو
آموزش نانچیکو

6- عوض کردن از پشت به صورت ضربدری

7- عوض کردن از پشت گردن

8- خنثی کردن نیرو با داخل پا

9 – ضربه از بالا به صورت ضربدری(در حالی که سلاح توسط دو دست گرفته شده ) و جمع کردن سلاح زیر بغل موافق

10- ضربه از زیر بغل به صورت پرتابی و جمع کردن در برگشت

11- پرت کردن یکی از دسته های سلاح در حالی هر دو دسته سلاح در یکی از دستان شما قرار دارد

10 ترکیب از حرکات ساده

1- عوض کردن بند انگشتی نانچیکو

2- عوض کردن از بالای سر

3- عوض کردن از پشت کمر

4- عوض کردن از پشت شانه

5- عوض کردن از پشت به صورت ضربدری

6- عوض کردن از پشت گردن

7- خنثی کردن نیرو با داخل پا

8 – ضربه از بالا به صورت ضربدری و جمع کردن سلاح زیر بغل موافق

9- ضربه از زیر بغل به صورت پرتابی و جمع کردن در برگشت

10- پرت کردن یکی از دسته های سلاح در حالی هر دو دسته سلاح در یکی از دستان شما قرار دارد

11- کشیدن حرف X با ناچیکو  به وسیله هر دو دست و تعویض دست ها در این بین

حرکات تکمیلی سلاح نانچیکو

1- کشیدن حرف X با ناچیکو  به وسیله هر دو دست و تعویض دست ها در این بین

2- تاب دادن سلاح نانچیکو به وسیله گردش داخلی مچ

3- غوض کردن پیشترفته حالت x

4- عوض کردن پیشترفته در حالت گردش در دور کمر