سیستم درجه بندی سبک وینگ چون

سیستم درجه بندی شاگردی :

ملاک رتبه بندی شاگردان در این سبک کمربند یا شالبند نبوده و هنر جوی وینگ چون می بایست 12 درجه آموزشی را طی کند تا به مربی گری این سبک برسد .

درجه بندی وینگ چون

در تمام مدت فراگیری 12 درجه شاگردی وینگ چون توسظ هنر جو، لباس هنرجو شامل شلوار مشکی و تی شرت سفید می باشد

هر 3 ماه یک بار با برگذاری سمینار وینگ چون هنر جویان توسط مستر سبک وینگ چون تست شده و در صورت قبولی ارتقا درجه پیدا می کنند .

وینگ چون ایران

سیستم درجه بندی استادی :

سبک وینگ چون شامل 12 درجه استادی می باشد .

لباس فرم مربی گری وینگ چون از لباس مشکی شروع شده و به ترتیب مشکی قرمز ، قرمز ، مشکی زرد ، زرد  و در آخر با رنگ سفید ابریشمی خاتمه می یابد.

القاب مربی گری در وینگ چون از پایین به بالا :

به ترتیب : سیهینگ ، دای سیهینگ ، سیفو ، دای سیفو (مستر) و گرند مستر می باشد .

سمینار مربیان وینگ چون سالی یک بار به صورت خصوصی برگذار می شود .

سمینار وینگ چون مربیان