آموزش سلاح سرد

قسمت پنجم : اتمام بازی کردن با چوب و نحوه ضربه زدن

در ادامه آموزش های سلاح سرد و پس از اتمام مبحث بازی کردن با چوب به مبحث ضربه زدن و تمرکر به مراکز تولید کننده نیروی ضربه و علاوه بر این انتقال نیروی وزن به ضربه می پردازیم.

اتمام مبحث بازی کردن با چوب با تکنیک چرخاندن چوب میان انگشتان صورت می گیرد.

در ادامه به مبحث نحوه ضربه زدن و نحوه گرفتن سلاح در هنگام ضربه زدن می پردازیم.

نحوه گرفتن سلاح در هنگام ضربه زدن :

طرز گرفتن سلاح باید به گونه ایی باشد که به هیج عنوان مفصل مچ شما حرکتی در هنگام ضربه زدن نداشته باشد و تا حد ممکن زاویه مچ شما به سمت بالا باشد .

طرز گرفتن سلاح باید به گونه ایی باشد که به هیج عنوان مفصل مچ شما حرکتی در هنگام ضربه زدن نداشته باشد و تا حد ممکن زاویه مچ شما به سمت بالا باشد .