آموزش سلاح سرد

قسمت هشتم : شروع 18 حرکت اصلی

با ورود به درجه 2 شاگردی سبک بوکس فیلیپینی یا اسکریما ، با مبحث 18 حرکت اصلی روبرو می شویم که در آن حرکات پا نقش اصلی را ایفا می کنند . مبحث 18 حرکت به عنوان حرکات اصلی بدن و جابجایی های صحیح برای مقابله با حمله حریف و اجرای ضد حمله طراحی شده اند .